Оновлено Статут ГО «Громадянський Корпус»

Стату громадської організаці "Громадянський Корпус"

У червні 2014 р. було затверджено зміни до Статуту громадської організації «Громадянський Корпус». Для більш ефективного захисту учасників ГО «Громадянский Корпус» створюється третейський суд, відкриваються філії в різних містах України, ми будемо виступати в якості спостерігачів під час виборчого процесу, для консолідації наших учасників ми створюємо профспілки та власні друковані і електронні засоби масової інформації.

Третейські суди

Відповідно до статті 2 Закону України «Про третейські суди» це – «незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням зацікавлених фізичних та/або юридичних осіб … для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин».

Збільшення вагомості нашої організації, розширення її сфер діяльності та авторитетності обумовили розробку такого напрямку, як третейський суд.

Це надає для дрібного та середнього бізнесу певні переваги:

-чітко визначену підсудність (сторони заздалегідь домовляються про розгляд суперечок у певному, конкретному третейському суді, у звичайних судах застосовується інша практика);

-значно знижені видатки порівняно із загальними судами;

-пришвидшений розгляд справ.

Усі ці переваги перетворюють такий суд на більш привабливий саме для більш ефективного захисту прав та інтересів наших учасників.

 

Філії в інших містах

Утворившись у результаті громадської ініціативи київських підприємців, ГО «Громадянський Корпус» давно співпрацює з підприємцями усієї країни, але здебільшого на особистих контактах бізнесменів. Відтепер організація отримала можливість створювати офіційні представництва на території України а відтак – розширювати діяльність із захисту малого та середнього бізнесу.

На даний час триває підготовка до відкриття філій в Харкові та Білій Церкві.

Нещодавно відкрились філії в Дніпропетровську та Одесі.

Більшість українських міст добре обізнані з проблемою тимчасових споруд (МАФів) і настав час вирішувати її на загальнодержавному рівні.

 

Спостерігачі під час виборів

Члени ГО «Громадянський Корпус», його партнери та друзі брали участь у парламентських виборах 2012 р. та позачергових місцевих виборах у м. Києві.

Зараз стає зрозумілим, що для ефективного захисту прав підприємців та контролю за адміністративними рішеннями запровадження діалогу з владою є недостатнім. Треба йти до органів влади та системно її контролювати.

Присутність спостерігачів піж час виборчого процесу дозволить посилити контроль за виборчим процесом, проконтролювати результат, його незмінність та донести цей результат до громадськості.

 

Профспілки

В Україні існує чимало профспілкових організацій. Серед них є ті, що ведуть свою історію від часів СРСР, є галузеві, корпоративні та інші. Однак, усі вони не в повному обсязі виконують свою місію, коли це стосується захисту малого та середнього бізнесу. Для ефективного захисту малих та середніх підприємців та їх консолідації, з метою оптимізації соціальної діяльності «Громадянського Корпусу» планується створити окрему профспілку. На даний час сама організація фактично виконує роль такої профспілки.

 

Прокоментував наш експерт - Сергій Дубас

Діяльність профспілок.
Громадянські організації, як суб'єкт соціальної політики, висловлюючи інтереси різноманітних соціальних груп, спільностей, класів, верств населення можуть зробити значний внесок у стабілізацію процесів соціального розвитку суспільства.
Серед об'єднань громадян особливий статус мають професійні спілки. Статус профспілок нагадує правове становище багатьох видів об'єднань, оскільки в всіх статутах (творчих спілок, благодійних і молодіжних організацій, релігійних об'єднань тощо) передбачена та чи інша організація з соціально-правовим захистом трудових прав і інтересів фізичних осіб.
Діяльність профспілок регулюється Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Законодавство про профспілки складається з Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян», цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правоих актів, прийнятих відповідно до них.
Статтею 6 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено право на об’єднання у профспілки. Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.

 

Професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

 

Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань. (Ст. 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

 

Також, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено право профспілок, їх об’єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок. (Ст.19 Закону).
Законом передбачено право профспілок, їх об’єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів. (Ст.27 Закону).

З метою організації статутних завдань профспілки, їх об’єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

 

Власні засоби масової інформації

 

Інформаційна робота є важливим напрямом діяльності «Громадянського Корпусу». Надання організації права створення власних друкованих та електронних ЗМІ сприятиме якнайповнішому інформуванню громадськості про її діяльність, підвищить правову обізнаність підприємців – членів організації. Першими кроками в напрямку активізації роботи «Громадянського Корпусу» на медійному просторі стали вироблення концепції інформаційної політики організації, оновлення електронного сайту, структуризація електронних поштових скриньок організації, запровадження нової концепції друкованого бюлетеню. У найближчій перспективі планується видання періодичної листівки організації, проведення щоквартальних прес-конференцій про результати діяльності «Громадянського Корпусу» в УНІАНі та Укрінформі, започаткування на регулярній основі співпраці з провідними інформаційними агенціями та порталами столиці та інші заходи.

 

«Громадянський Корпус» розширює сферу свого впливу, активізує своєю діяльність, стає важливим чинником соціально-політичного процесу. Для успіху у досягненні нашої мети ми потребуємо підтримки зацікавлених підприємців, громадських організацій, органів влади та місцевого самоуправління.

2014-04-09-memorandum-ktpp-04Коментар віце-президента ГО «Громадянський Корпус» з соціально-політичних досліджень Олександра Карбачинського 

Невід'ємним компонентом існування та розвитку будь-якої громадської організації є створення, виробництво та використання потужного інформаційного потенціалу для забезпечення її життєдіяльності. Конкретні соціальні проблеми в кожному випадку вирішують органи місцевого самоврядування. Разом з тим, доведено, що ефективність органів влади підвищується в тому випадку, якщо вони спираються на громадську ініціативу та активність. Таку ініціативу вже як п’ятий рік успішно віддзеркалює суспільна діяльність та активна громадянська позиція членів «Громадянського Корпусу», які ефективно гуртуються у захисті своїх прав як представників малого та середнього бізнесу столиці. З цією метою нашою організацією успішно залучалися всі, наявні на той час, інформаційні ресурси.

Але за сучасних умов шаленого розвитку сучасних інформаційних технологій, активізації світових і вітчизняних інформаційних ресурсів, а також у зв’язку з нинішньою непростою ситуацією в країні і застосуванням медійними джерелами окремих держав, соціальними груп та політичних сил агресивних методів подачі інформації, першочергового значення набуває вдосконалення інформаційної політики «Громадянського Корпусу» відповідно до сучасних викликів, застосування нових методів роботи на її інформаційному напрямі.

Таке вдосконалення насправді процес нескінченний, бо світ навколо невпинно змінюється, життя прискорюється і, відтак, інтенсивність подачі інформації збільшується. Минули часи шпальт з багатосторінковими «упорістими» текстами, де треба було вишукувати необхідне, читаючи між строк та осмислюючи недоказане і всілякі натяки. Відтепер неабиякого значення набуває оперативність інформаційного реагування та висвітлення подій, місткі флеш-коментарі осіб з епіцентру подій та експертів, швидкість та зручність в отриманні інформації за допомогою оновленого веб-сайту організації, підвищення його рейтингу у всесвітній електронній мережі, активна присутність «Громадянського Корпусу» у соціальних сторінках, широке використання в Інтернеті візуального важеля шляхом поширення світлин, символів, зображень, логотипів і навіть зміна типу чи збільшення розміру шрифту. Ефективне інформаційне наповнення сайту здійснюватиметься не лише експертами центрального офісу організації, а й за участю філій «Громадянського Корпусу» в інших містах та наших офіційних партнерів, з якими ми започатковуємо практику обміну актуальними для нас новинами.

Поряд з оновленим форматом бюлетеня організації, який вже довів свою корисність у популяризації «Громадянського Корпусу», широко застосовуватимуться яскраві агітаційні листівки, де можна буде дізнатися про нашу позицію, прочитати експертний коментар чи передивитися світлини з актуальної події, яка щойно відбулася чи анонсується.

Важливою складовою активізації інформаційної політики «Громадянського Корпусу» стало вироблення та схвалення Концепції його інформаційної політики, де були визначені її цілі та засвідчено розуміння необхідності застосування в медіа просторі інноваційних технологій, актуалізовано перелік інформаційних агенцій – партнерів організації, обґрунтовано поширення практики проведення звітних прес-конференцій.

Процес вдосконалення інформаційних джерел «Громадянського Корпусу» не завершений і триватиме. Переконаний, що вже незабаром організація відчує позитивний ефект від застосування нових методів в інформаційній політиці. Адже системний підхід в інформуванні населення дозволить забезпечити максимально високу прозорість та відкритість діяльності «Громадянського Корпусу», вдосконалить систему ефективного «зворотного» зв’язку з населенням, підвищить активність населення в процесах та заходах, спрямованих на розвиток міста, сприятиме розширенню діалогу підприємців з владою.

 

Лише разом ми переможемо!

 

 Коментар головного юриста ГО "Громадянський Корпус" Віктора Кобилянського

Чим громадські організації схожі на акціонерні товариства? Тим що переважна більшість їх учасників, як і акціонери АТ, ніколи не бачила статуту організації (товариства). І в принципі це не дивно – адже і цілі діяльності (захист інтересів членів організації), і «внутрішньоорганізаційна» демократія (вищий орган – загальні збори, кворум – більше половини учасників, рішення з більшості питань приймаються простою більшістю голосів) і багато інших аспектів діяльності ГО очевидні і без ознайомлення зі статутом. Частково тому, що ці аспекти прямо визначені законодавством, частково через те, що Цивільний кодекс України називає «звичаями ділового обороту». Втім, є певні види діяльності, які громадська організація не зможе здійснювати без прямої вказівки на це в статуті. Саме з цією метою і змінювався головний документ ГО «Громадянський корпус».
Зізнаємося, що ця робота тривала більше року. В організації обговорювалася як доцільність тих чи інших змін, так і їх формулювання. На останнє впливало і доволі динамічне законодавство і політичні події в країні. Що ж маємо у підсумку?
1. «Громадянський корпус» планує створення постійно діючого третейського суду. Це дозволить забезпечити швидке вирішення цивільних і (в першу чергу) господарських спорів для початку між членами організації, а потім і між будь-якими іншими особами, які шукають альтернативу громіздкому, забюрократизованому і непрозорому державному судочинству.
2. Розширення географії діяльності організації. Фактично «Громадянський корпус» вже давно вийшов за межі Києва, тепер це буде зроблено офіційно. А в перспективі це дозволить змінити статус організації на всеукраїнський.
3. Політична діяльність. ГО «Громадянський корпус» – неполітична організація. Проте займати активну громадянську позицію і бути абсолютно поза політикою неможливо. Тому організацію цікавлять і виборчі процеси і діяльність влади, в першу чергу київської. Кілька членів організації брали участь в виборах до Київради 2014 року, причому від різних політичних сил. Це підтверджує, що «Громадянський корпус» незаангажований окремою партією чи політичним діячем. Надалі ж свою участь в політиці організація бачить в першу чергу в забезпеченні прозорості, демократичності та законності виборів до Верховної та місцевих рад. Реалізувати це завдання дозволять зміни до статуту в частині можливості направлення спостерігачів за виборчим процесом. Ну а збільшення політичної активності згодом призведе до того, що серед членів організації згодом виростуть нові ефективні та популярні політики.
4. Ще одна принципова зміна до статуту – створення професійної спілки. Сама ідея тред-юніонів в нашій країні доволі сильно дискредитована і радянською владою (коли членство в профспілках було «добровільно-примусовим») і пострадянським періодом, який запам’ятався і «кишеньковими» профспілками, і чварами між різними галузевими профспілками, які конкурували за електорат, і «дерибаном» профспілкового майна. В той же час ми віримо, що у професійних спілок є майбутнє. А профспілка, яка діятиме паралельно з громадською організацією (одна мета, але різні способи її досягнення) дозволить більш ефективно захищати права її членів.
5. Ну й два слова про останню зміну – власні ЗМІ. Про сайт та бюлетень «Громадянського корпусу» знають не лише члени організації. Більш широке представлення нашої діяльності в інформаційному просторі дозволить не тільки поширити відомості про діяльність організації, але й (і це на мою думку головне) дозволить розширити зворотні зв’язки, отримувати інформацію «знизу» і відповідно реагувати на неї.